Пресс-релиз: Прозрачность рынка факторинга послужит дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса Казахстана

ПРЕСС РЕЛИЗ

Прозрачность рынка факторинга послужит дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса Казахстана


АЛМАТЫ, 21 ноября 2012 г. – С целью повышения информационной прозрачности на рынке факторинга первая специализированная компания «First Factoring Company» опубликовала итоги своей деятельности за 9 месяцев 2012 г.
Оборот компании по факторинговым операциям по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился более чем в два раза и составил 2 271, 9 млн. тенге. С начала года 22 компании малого и среднего бизнеса получили факторинговое финансирование.
 

На 1 октября 2012 года размер портфеля компании составил 450, 3 млн. тенге. Структура портфеля в разрезе продуктов сложилась следующая:
• открытый факторинг с регрессом – 43,4%,
• открытый факторинг без регресса – 27,1%,
• закрытый факторинг – 27,8%,
• закупочный факторинг – 1,7%.
 

Количество уступленных прав денежного требования за 9 месяцев 2012 года составило 4 881 поставок в адрес 29 дебиторов.
Факторинговая статистика может стать основным источником актуальной информации о состоянии, игроках, проблемах на формирующемся рынке факторинга и способствовать повышению его транспарентности и для оценки перспектив развития отрасли. Генеральный директор «First Factoring Company» Толеген Мулдашев отмечает: «В настоящее время усилия нашей компании нацелены на повышение прозрачности факторинга как финансовой услуги, а также на применении единой методологии в проведении факторинговых операций. На момент становления рынка эти факторы будут способствовать его развитию как самостоятельному высокотехнологичному виду коммерческого финансирования, оказывающему реальную поддержку развитию компаний малого и среднего бизнеса». По мнению эксперта, по итогам первых шести месяцев текущего года объем рынка факторинга в денежном выражении составил порядка 3 млрд. тенге.

Финансовая компания «First Factoring Company» — первая компания, созданная в 2009 году в РК, предоставляющая факторинговые услуги для малого и среднего бизнеса. First Factoring Company является членом международной факторинговой ассоциации International Factors Group (IFG), обеспечивающей прозрачность проведения международных сделок и доступ к передовым технологиям более 160 членов из 50 стран мира. Компания предоставляет клиентам полный спектр факторингового сервиса, включая финансирование и управление дебиторской задолженностью, товарное кредитование в рамках регрессного и безрегрессного факторинга.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Мамбетовой Жанне, PR менеджеру по тел. + 7 (727) 250 20 00 janna.mambetova@1factoring.kz 

 

Факторинг нарығының айқындылығы қазақстандағы кіші және орта бизнестің ілгерілеуіне себебін тигізеді
АЛМАТЫ, 2012 жылдың 21 қарашасы – факторинг нарығындағы ақпараттық айқындылықты арттыру мақсатында, осы саладағы алғашқы «First Factoring Company» компаниясы, 2012 жылдың 9 айындағы өз қызметінің қорытындысын жариялады.
Компанияның факторингтік операциялар бойынша айналымы, 2011 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, екі есеге артып, 2 271, 9 млн. теңгені құрап отыр. Жылдың басынан бері кіші және орта бизнестегі 22 компания факторингтік қаржыландыруға қол жеткізіп отыр.
2012 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша, компания портфельінің көлемі 450, 3 млн. теңгеге жетті. Өнімдер тұрғысынан портфель құрамы төмендегідей құралған:
·         регресспен бірге ашық факторинг – 43,4%,
·         регресссіз ашық факторинг – 27,1%,
·         жабық факторинг – 27,8%,
·         сатып алынатын факторинг – 1,7%.
2012 жылдың 9 айы ішіндегі ақшалай талап ету құқықтарын беру көлемі 29 борышқордың мекен жайына 4 881 жеткізілімді құрап отыр.
Факторингтік статистика, қалыптасып келе жатқан факторинг нарығындағы, ақуалдар, қатысушылар, сондай–ақ, ондағы орын алған қиындықтар туралы маңызды ақпараттардың көзі бола алады және саланың даму перспективасын бағалауға, оның транспаренттілігін арттыруға ықпал ете алады. Бұл туралы, «First Factoring Company» компаниясының Бас директоры Молдашев Төлеген былай дейді: «Қазіргі таңда, біздің компания қаржылық қызметтер саласындағы факторинг айқындылығының арта түсуіне, сондай–ақ, факторингтік операцияларды жүргізуде бірыңғай әдістеменің ғана қолданылуы үшін бар күшін салуда. Нарықтың енді ғана қалыптасып келе жатқан сәтінде, аталған факторлар, кіші және орта бизнес компанияларының дамуына сүйеніш бола алатын, коммерциялық қаржыландырудың жоғарғы технологиялық дербес түрі ретінде оның әрі қарай дами беруіне ықпал ететін болады.» Сарапшының пікірінше, ағымдағы жылдың алғашқы алты айындағы факторинг нарығының көлемі, шамамен 3 млрд. теңгеге жеткен.
 
«First Factoring Company» қаржылық компаниясы – 2009 жылы құрылған және ҚР–дағы кіші және орта бизнес үшін факторингтік қызметтерді ұсынатын алғашқы компания. First Factoring Company компаниясы, халықаралық мәмілелердің айқындылығын қамтамасыз ететін және әлемнің 50 елін білдіретін 160 астам мүше компаниялардың озық технологияларға қол жеткізе алуын қамтамасыз ететін, International Factors Group (IFG) халықаралық факторингтік ассоциацияның мүшесі болып табылады. Компания клиенттерге, дебиторлық қарыздарды қаржыландыру мен басқаруды, регрессті және регресссіз факторинг шеңберінде тауарлық несие беруді қоса алғанда, факторингтік қызметтердің толық спектрін ұсынады.